Holomorphic 1-forms on the moduli space of curves

Kategorien Artikel
Jahr 2020
Autoren Filippo Francesco Favale, Gian Pietro Pirola, Sara Torelli
arXiv 2009.10490