Borcherds lattices and K3 surfaces of zero entropy

Kategorien Artikel
Jahr 2022
Autoren Simon Brandhorst, Giacomo Mezzedimi
arXiv 2211.09600