Holomorphic 1-forms on the moduli space of curves

Categories Artikel
Year 2020
Authors Filippo Francesco Favale, Gian Pietro Pirola, Sara Torelli
arXiv 2009.10490